تمام روياهايت قابل تحقق هستند ؛ اگر شجاعت دنبال كردنشان را داشته باشي...روياهايت را دنبال كن!